Delenie plochých striech - FUTURE DOM - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Delenie plochých striech

Základné rozdelenie plochej strechy:

Jednoplášťové
Dvojplášťové a viacplášťové

Jenoplášťová plochá strecha vo svojej svojej skladbe neobsahuje vetranú vzduchovú medzeru. Preto musí byť konštrukčne a najmä materiálovo navrhnutá tak, aby bola funkčná nielen z hľadiska hydroizolačného, ale najmä z hľadiska tepelno-technického (zjednodušene povedané, aby nezavlhala vplyvom kondenzácie a neznižovala sa tak účinnosť tepelnej izolácie alebo sa neprejavovali defekty ako napríklad plesne a tepelné mosty zo strany interiéru). Jednoplášťová plochá strecha teda musí obsahovať veľmi účinnú parozábranu, ktorá zabráni prenikaniu vodných pár do tepelnej izolácie. Sila tepelnej izolácie by mala byť určená výpočtom. Veľmi vhodným typom parozábrany pre tento typ strechy je asfaltový SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou. Celkový princíp tohto typu konštrukcie je možné zhrnú nasledovne - ak parozábrana prepustí do strešnej skladby menej vodných pár než je schopné sa zo skladby dostať cez hydroizoláciu von, bude strecha v bežných podmienkach funkčná. Tento typ strechy je momentálne najrozšírenejší pri novostavbách.

Dvojplášťová plochá strecha je strecha obsahuje vetranú vzduchovú medzeru. Medzera má primárny účel odvádzať zo skladby vlhkosť a preto pri týchto skladbách nemusí byť kladený taký dôraz na použitie špičkových parozábran, ale môžu byť použité parozábrany s nižšou účinnosťou (napr. PE fólie). Aby mohla táto konštrukcia fungovať, musí mať strecha nasávacie a odvádzacie otvory prúdiaceho vzduchu. Tieto otvory je nevyhnutné kryť proti vniknutiu hmyzu alebo dokonca vtákov mriežkou. Je potrebné podotknúť, že vetraná medzera znižuje účinnosť tepelnej izolácie (dochádza k akémusi,, vyťahovanie tepla "z izolácie). Ako tepelná izolácia sa pre dvojplášťové strechy doporučuje používať minerálnu vlny, ktorá je schopná dobre odovzdávať vlhkosť do medzery. Tento typ strechy je považovaný za konštrukčne zastaralejší a veľkou chybou je podcenenie dimenzie vetranej medzery alebo podcenenie dimenzie nasávacích a odvádzacích otvorov.

Špeciálne ploché strechy:

Obrátená strecha je konštrukcia, pri ktorej je klasické poradie vrstiev prehodené. Ide o skladbu, kde priamo na nosnej konštrukcii je umiestnená hydroizolácia, na nej je drenážna vrstva, tepelná izolácia a stabilizačná vrstva (väčšinou oddelená od tepelnej izolácie separačnou a drenážnou vrstvou). Znamená to teda, že voda preteká cez tepelnú iozoláciu a steká k hydroizoláciu. Ako to, že takáto strecha funguje? Ako tepelná izolácia je totiž používaný zásadne extrudovaný polystyrén (XPS), ktorý je nasiakavý len minimálne a voda preto nijako dramaticky neznižuje jeho izolačné vlastnosti. Negatívom tejto skladby je, že ak je pretekajúca voda veľmi chladná (najmä v období topenia snehu), dochádza k prechladzovanie nosnej konštrukcie s možnou tvorbou defektov ako kondenzácie apod. Preto aj STN pri použití obrátenej strechy predpisuje dostatočnú hmotnosť nosnej konštrukcie tak, aby bolo riziko tvorby nepríjemných problémov minimalizované. Hmotnosť konštrukcie by nemala byť nižšia ako 240 kg/m2.


Zelená strecha - zelené strechy môžeme deliť na strechy intenzívne (kvety, kríky, tráva ...), ktoré potrebujú pravidelnú starostlivosť a závlahu (a v drvivej väčšine prípadov potrebujú násyp zeminy minimálne 200 mm a viac) a strechy extenzívne sa zeleňou, ktorá nepotrebuje takú starostlivosť ani výšku zeminy (skalky a iné sukulentné rastliny, ďalšie rastliny nevyžadujúca pravidelnú závlahu). Pre tieto strechy je typická v skladbe prítomnosť vrstvy hydroakumulačnej (väčšinou v kombinácii s vrstvou drenážnou), ktorá má za úlohu zadržať aspoň minimálne množstvo vody na obdobie sucha a zároveň odviesť prebytočnú vodu zo strechy. Zelená strecha je vo väčšine prípadov riešená ako jednoplášťová strecha (tzn. bez vetranej vzduchovej medzery) s hydroizoláciou odolnou prerastaniu koreňov a ďalšími pridanými špeciálnymi vrstvami. Typická skladba zelené strechy:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky